Referat fra årsmøte 2. mars 2017

03.02.2018, 11:42

 
 
 
 
rsmte i Alta Btforening
 
REFERAT FRA ÅRSMØTE I ALTA BÅTFORENING 02.03.2017 KL:1900
 
Tilstede 17 medlemmer.
 
 
 1. Leder Ulf Jørgensen åpnet møtet.
 

 1. Årsmøtet valgte Ulf Jørgensen til møteleder og dirigent. Odd-Are Skoglund til møte referent. Are Jensen og Peder Eirik Bergseng ble valgt til å skrive under protokollen.
 

 1. Innkalling og saksliste. Godkjent.
 

 1. Forretningsorden. Godkjent.
 

 1. Årsberetning. Enstemmig vedtatt.
 

 1. Regnskap og revisors beretning opplest. Regnskapet viser ett underskudd på kr 334 469 og bokført egenkapital er kr 3 061 794. Enstemmig vedtatt.
 

 1. Styrets forslag til å beholde medlemskontingent til kr 250,- per år. Ble enstemmig vedtatt.
 

 1. Styret foreslo å utnevne Ulf Jørgensen og Rolf Pedersen til æresmedlemmer. Enstemmig vedtatt.
 

 1. Styret foreslo endring av §6 i havnereglementet.
Båteiere og medlemmer av ABF har adgang til bryggene og klubbhus. Båtplassutvalget utsteder nøkkelbrikker. Barn har adgang i følge med voksne. Porter og dører skal være låst. Havna regnes som ei lukket havn (låst med tilsyn) det er derfor viktig at portene og dører holdes låst da det ellers kan få problemer i en eventuell forsikringssak. Det ble foretatt stemmegivning og endringen ble vedtatt mot en stemme.

 

 1. Forslag til endring i §5 i lovtekst.
Medlemmer som har gjort ekstraordinær innsats for foreningen, eller med uvanlig lang tid i styret eller utvalg, kan etter innstilling fra styret utnevnes til æresmedlemmer av foreningens årsmøte. Dette ble forkastet.

Forslag at teksten som er i dag beholdes uten ny endring. Enstemmig vedtatt.

 

 

 1. Endring i §7 i havnereglement.
Alle medlemmer kan få utstedet nøkkelbrikker mot betaling. Brikkene kan brukes til havneportene og til ABF`s båthus. Nøkkelbrikkene beholdes så lenge eier av brikken er medlem av ABF. Dersom medlemskap opphører eller årsavgift ikke blir betalt ved forfall blir nøkkelbrikkene avkodet. Enstemmig vedtatt.

 

 1. Endring i §8 i havnereglement
Kafferom i ABF`s båthus kan brukes av alle medlemmer. Styret har ansvaret for drift av huset som kan leies ut til medlemmer av ABF. Enstemmig vedtatt.

 

 

 1. Budsjett for 2017.
            Inntekter          1 565 000

            Kostnader          926 500

            Netto finans       112 000

            Årsresultat          526 500

 

Enstemmig vedtatt.

 

 1. Handlingsplan for 2017
             Plan for å utvikling av havna
            a. Planere det nye oppstillingsområdet
            b. Nye strømsøyler som dekker behovet på alle bryggene
            c. Skifte de ytterste kjettingen
             
            Enstemmig vedtatt.
 
             Administrativ plan
            a. Arrangere to temamøter
            b. Aktivisere hjemmesida (ved bortfall av Båt&Sjø)
 

Nytt punkt: Det vil fra sommeren 2017 bli anledning til å foreta diesel og bensinfylling for båter ved gjestebrygga.

 

Medlemsbladet Båt og Sjø vil opphøre og blir erstattet av den nye hjemmesiden www.altabf.no

 

Enstemmig vedtatt.


 
 
 1. Valg:
 

Følgende styreposisjoner var på valg og disse ble enstemmig valgt:

 

Leder                          Peder Eirik Bergseng             2 år

Sekretær                    Øyvind Emblemsvåg             2 år

Styremedlem             Paul Pedersen                        2 år

1. vara                        Ken Rune Johansen              1 år

2. vara                        Hans-Georg Johansen           1 år

 

Det nye styret består av:

Leder                          Peder Eirik Bergseng             2 år

Nestleder                    Are Jensen                             1 år

Sekretær                    Øyvind Emblemsvåg             2 år

Kasserer                     Bjørn Hugo Johnsen              1 år

Styremedlem             Paul Pedersen                        2 år

1. vara                        Ken Rune Johansen              1 år

2. vara                        Hans-Georg Johansen           1 år

 

 

I tillegg ble følgende råd og utvalg enstemmig valgt:

 

Havneutvalg:

Leder                          Geir Eliassen                          1 år

Medlem                      Edmund Hansen                    1 år

 

Båtplassutvalg

Leder              Odd Are Skoglund                             1 år

Medlem          Tor-Arne Wilhelmsen                         1 år

 

Revisjon

Leder              Kristian Jakobsen                              1 år

Medlem          Tor Vidar Mathisen                            1 år

 

Valgkomite

Leder              Knut Steinar Taknes                          1 år

Medlem          Bernt Tande                                       1 år

 

 

Møtet hevet kl: 2100

 

 

......................................                     ..............................................

Peder Eirik Bergseng                        Are Jensen