Årsmøtesaker Alta Båtforening 2018

28.02.2018, 02:33

Saker til årsmøtet i Alta Båtforening 8 mars 2018


Sakliste


1   Åpning 

2   Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen 

3   Godkjenning av innkalling og sakliste 

4   Godkjenning av forretningsorden 

5   Årsberetninger 

6   Regnskap og revisjonsberetning 

7   Fastsettelse av båtplassløpemeter 

8   Innkomne forslag 

9   Handlingsplan for 2017 

10 Budsjett 2018

11 Valg


Forretningsorden for årsmøtet


Årsmøtet ledes av dirigent

Ingen av årsmøtedeltakerne må gis ordet mer enn 2-to ganger i samme sak. Taletiden settes til 5-fem minutter. Dette gjelder ikke framlegg av saker som står på saklisten. De som forlanger ordet til forretningsordenen ha ett minutts taletid.

Alle forslag må leveres skriftlig undertegnet navn. Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt.

Alle vedtak må gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Unntatt fra denne bestemmelsen er valg og andre unntak som er fastsatt i foreningens lover.

I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort med antall stemmer for og imot.

 

Årsberetning for 2017


Styret har hatt følgende sammensetning: 

Leder                    Peder Eirik Bergseng 

Nestleder            Are Jensen 

Kasserer              Bjørn Hugo Johnsen 

Sekretær             Øyvind Emblemsvåg 

Styremedlem     Paul Pedersen

  1. varamedlem Ken Rune Johansen
  2. varamedlem Hans Georg Johansen 

Havneutvalg

 Leder                    Geir Eliassen 

Medlem                Edmund Hansen


 Båtplassutvalg

 Leder                    Odd Are Skoglund 

Medlem               Tor-Arne Wilhelmsen


Revisjon 

Leder                   Kristian Jakobsen 

Medlem              Thor-Vidar Mathisen

 

Valgkomite 

Leder                 Knut Steinar Taknes 

Medlem            Bernt Tande

Medlemmer

Ved årsskiftet hadde ABF 435 medlemmer, en  økning på  1 medlem fra forrige år. Antallet båtplasser er 260. Som tidligere er det venteliste på  større båtplasser, totalt er det 14 søkere på vent på plasser fra 3 meter og opp til 5 meter. Se Aktivitetsrapport fra Havne- og båtplassutvalget. 

Styrets arbeid 

Det er avholdt 8 styremøter og behandlet  41 saker.

Arbeidsåret

Det store prosjektet i år har vært  ny vannforsyning. I forbindelse med Tore Wæraas’ utbygging av Alta voksenopplæringssenter fikk Alta Båtforening tillatelse til å få nytt tilknytningspunkt for vannet. Dette har ført til at vannrørene/vannslangene ikke lenger ligger i sjøen og at vannmåleren vår er flyttet til lokalene våre i Malmveien 18.

Det negative er at den nye vannforsyningen ble en del dyrere enn antatt. Men den er nå sikker. 

I tillegg er det skiftet 2-to bunnkjettinger, sand-grusmassene er planert ut og plassen rundt bygningene våre er ryddet, og vi har ryddet inne i lokalene våre.

For øvrig: se Aktivitetsrapport fra Havne-og båtplassutvalget.

 

Utfordringer i året som har gått.

Veien ned til Båthavna har vært og er svært dårlig. Nielsenkaia AS skal flytte nåværende vei til under Nielsenberget. Leder har vært i kontakt med både Nielsenkaia AS og Alta kommune flere ganger. Nielsenkaia AS har lovt ferdigstillelse inneværende år.

Malmveiens innkjørsel fra Bossekopveien er under utbyggingen av havspeilleilighetene flyttet til Bergstien,. Innkjørselen vil bli flyttet tilbake til Malmveien.

 

Utskifting av resterende  del av Brygge 2 m.m. 

Ytterste del av brygge 2 er skiftet ut tidligere. Innerste del består av de gamle selvlagete bryggene. Disse bryggene på ca. 100 m har ikke høyeste standard og det trenges at de blir skiftet ut.  Dette anser vi som nødvendig vedlikehold.

Vi har hentet inn tilbud fra småbåthavner as og Ørsta Stålindustri på nye brygger. Tilbudene vil bli framlagt på årsmøtet.

Nedgangen/inngangen til Brygge 4 skal ombygges/flyttes.


Utviklingskomite

Alta Båtforening ble stiftet i 1974, og det er gjennom årene investert store beløp i brygger, molo, hus, slipp og uteområde. Tilbakemeldingene fra båteiere og øvrige medlemmer er stort sett positive.  Det er aktivitet i Båthavna store deler av året, men da de årlige Båthavnfesten opphørte, har vi få eller ingen fellesaktiviteter. Er det noe vi kan gjøre med dette? 

I styremøte 27. juni 2017 nedsatte styret i Alta Båtforening en utviklingskomite med nestleder som leder. Ett forslag som er konkretisert, er at  uteområdet mot vest kan omgjøres til oppstillingsområde for bobiler. Alta kommune har vist interesse og vært positiv. Et kostnadsoverslag for noe av investeringene vil bli framlagt på årsmøtet. 

Kombinasjonen bobiler/båthavner er ikke uvanlig i andre deler av landet. 

En kompliserende sak som dukket opp i forbindelse Utviklingskomiteens arbeid var at det ble ”oppdaget” at Nielsenkaia AS eier et område inne på området vi trodde var eid av oss. Området er på noe over 600 kvadratmeter ved Miljøbua, og er iflg. Alta kommune regulert som parkeringsområde for Alta Båtforening.

Styret har bedt om å få kjøpe området fra Nielsenkaia AS. Et eventuelt kjøp er selvsagt avhengig av pris, men vi har i skrivende stund ikke fått svar. I tillegg  ble det av eierne av området mellom Båthavna og Havspeil antydet at der kanskje ville bli bygd leiligheter. Da vil vi få et boligområde som nærmeste nabo, hva nå det måtte kunne bety.

 

Utleie av selskapslokalene

Lokalene har vært utleid 13 ganger sidene forrige årsmøte.

  

 Aktivitetsrapport fra havne og båtplassutvalget.

 

Havneutvalget:

Rydding av området i havna, fjernet skrot etter Solplassen, og inne på lagret i klubbhus.

Kontrollert alle brygger, fortøyningsbommene og bolter/hengsler.

Rettet opp landgang til brygge 3, dør bør skiftes, eventuelt repareres.

Rettet slipp med nye bolter og nytt hjul, beiset slipphus.

Skiftet nytt lys på molo, og montert ny krus til høytrykksspyler, invester i ny høytrykk- spyler.

Ny vannforsyning til havna, 350 m elvestadrør.

Skiftet ut to nye bunnkjettinger med nye opphaler. Kjetting nr. 8 og 9

Justert noen båtplasser på bryggene.

       Havneutvalget har bestått av Geir Eliassen og Edmund Hansen.

 

Det er utvist en meget god dugnadsinnsats, og havneutvalget vil rette en stor takk til disse.

 

Båtplassutvalget:

Det har vært mindre utskiftinger av båtplass leiere, dette fører til at vi har et luksusproblem. I perioder har vi stor etterspørsel av større båtplasser. Det har vært en økende forespørsel fra ikke medlemmer om båtplasser. Når det gjelder å få leid ut oppsagte plasser går det veldig greit. Men vi merker at det er mest rift etter de største plassene. Vi har per dato ingen båtplasser ledig. I løpet av sommeren 2018 vil det bli foretatt nummerjustering på alle bryggene. Vi vil forsøke å merke opplagringsplasser for båt og hengere mot fjell og på sjøsiden (mot vest). Det har vært ytret ønske om strømsøyler mot fjell, slik at de som jobber på sine båter om sommeren slipper å bruke skøyteledninger fra slipphuset og over veien. Når det gjelder strømsøylene med måler oppfordrer vi alle som har måleravlesning om å låse uttaket. Dette for å unngå strøm snyltere og protester fra leietakere som påstår at avlesningen ikke stemmer med deres forbruk. Men stort sett går det greit, dette har rettet seg betraktelig det siste året, leietakerne er blitt flinkere, ros til vår båtplass brukere. Vil også minne om bruk av strekkavlaster på båter over 20 fot.

 Ventelisten på båtplasser er som følger:

2,0 m ingen på vent

2,5 m ingen på vent 

3,0 m er det 7 søkere

3,5 m er det 2 søkere

4,0 m er det 2 søkere

4,5 m er det 2søkere

5,0 m er det 1 søkere

Det er registrert 260 utleieplasser i havna.

Generelt:

Vi har videreført oppfølging av fjorårets registrering av gjestedøgn i havna. Det har vært båter fra flere nasjoner, vi ser at etter at vi fikk kamera overvåkning på gjestebrygga har vi fått bedre kontroll og bedre inntjening på gjestebrygga. Etter at vi fikk VIPPS konto er det også blitt lettere for kundene å betale for liggetida. Vi har også skiltet at det er kortere liggetid pga diesel og bensinanlegget. 


 Båtplassutvalget har bestått av: Odd-Are Skoglund og Tor Arne Wilhelmsen. 

 

Geir Eliassen                                                                  Odd-Are Skoglund

Leder havneutvalget                                                     Leder plassutvalget


 

Drivstoff 

Pedersen Varmesevice  AS har montert nye pumper for fylling av bensin og diesel. Det kan nå brukes vanlige betalingskort. Styret er godt fornøyd med de nye pumpene. 

Økonomi 

Økonomien er etter vår mening god, men med noe lavere kontantbeholdning enn ved forrige årsskifte.  Årsaken til lavere kontantbeholdning er at vi har nedbetalt utskiftning av brygge 3 uten låneopptak.

 

Til slutt 

Styret takker alle som har arbeidet med vedlikehold i havna. Vi er avhengig av ildsjeler, og vi håper på mange gode opplevelser på sjøen og i båthavna.

 

Alta, den 27.2.2018  

Peder Eirik Bergseng       Are Jensen      Bjørn Hugo Johnsen 

Øyvin Emblemsvåg      Paul Pedersen

 

Årsmøte 2018

Handlingsplaner og endringer av reglement- og lovtekst

Planer for utvikling av havna

skifte siste del av Brygge 2, kostnadsoverslag foreligger

bygge ny nedgang til Brygge 4

nye strømsøyler, gradvis overgang til strømsøyler med måler

organisering av vinterplasser for båter ”under berget”

aktiviteter som plasser for bobiler i området mot vest, delkostnadsoverslag foreligger

  -  renovering av sanitæranlegget. Utgiftene vil antakelig bli svært høye.

Det er en del trafikk av gjestebåter om sommeren og det etterspørres fasiliteter som toaletter, dusj, kjøkken m.m.

Administrativt plan

Innkomne og styrets forslag

SAK 1

”I forbindelse med salg av båt fra havna skal kjøper tilbys å overta plassen. Dersom ikke så skjer, går plassen til foreningas disposisjon.”

Styrets vedtak: Styret går ikke inn for forslaget. Vi opprettholder dagens tildelingskriterier.


SAK 2:

Endring av honorar avlønning

Styret får i oppdrag å se på en avlønning til ledere av styret og utvalg i 2018 hvor man har en kombinasjon av fast og timebasert lønn.

Styrets anbefaler årsmøte å godkjenne forslaget.


Paragrafendringer i lovtekst og havnereglement

Forslag fra Båtplassutvalget

”Forslag til endring i havnereglementets paragraf 16 og 18

Paragraf 16

Ny:

Diesel og bensin

Det er etablert tankanlegg med diesel- og bensinfylling på flytemoloen. Pumpene betjenes med kortautomat. Brukerne er ansvarlig for at det ikke søles under påfylling. Det er avsatt egne plasser som kun skal brukes til bunkring. Plassen er merket med skilt.


Vedtak: Styret anbefaler årsmøte å godkjenne endringen

Paragraf 18

Ny:

Den som leier båtplass har også rett til å lagre båten på angitte opplagringsplasser uten ekstra av gift.  Det forutsettes at det finnes ledige opplagringsplasser. Tildeling av disse plassene foretas hver sesong av båtplassutvalget etter ansiennitet. Foreningen kan leie ut båtplassen i perioden den er ledig.


Vedtak: Styret anbefaler årsmøte å godkjenne endringen


 

Til Styret i Alta Båtforening

Valg foreningsåret 2018

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

  • Knut-Steinar Taknes leder.
  • Bernt Tande medlem, har sluttet. Har derfor foreslått Arnold Larsen som nytt medlem.

 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG UTVALGENE

 

Hovedstyret:

Peder Erik Bergseng Leder Ikke på valg.

Are Jensen Nestleder Gjenvalg.

Bjørn H Johnsen Kasserer Gjenvalg.

Øyvind Emblemsvåg Sekretær Ikke på valg.

Paul Pedersen Styremedlem Ikke på valg.

Ken Rune Johansen 1.Varamann Gjenvalg velges for 1-år.

Hans-Georg Johansen 2.Varamann Gjenvalg, velges for 1-år.

 

Havneutvalg:

Geir Eliassen Leder Gjenvalg, velges for 1-år.

Edmund Hansen Medlem Gjenvalg, velges for 1-år.

 

Båtplassutvalg:

Odd Are Skoglund Leder Gjenvalg, velges for 1-år.

Tor-Arne Wilhelmsen Medlem Gjenvalg, velges for 1-år.

 

Revisjon:

Kristian Jakobsen Leder Gjenvalg, velges for 1-år.

Thor-Vidar Mathisen Medlem Gjenvalg, velges for 1-år.


 

Alta Båtforening
Årsregnskap 2017


Balanse

Note
31.12.201731.12.2016


EIENDELER


Anleggsmidler
Driftsmidler
Tomter, grunnareal og molo1
4 217 0004 217 000
Bygninger og annen fast eiendom1
00
Flytebrygger og kaier1
1 970 0001 970 000
Sum driftsmidler

6 187 0006 187 000


Investeringer
Aksjer, andeler

2 0742 074
Sum investeringer

2 0742 074


Sum anleggsmidler

6 189 0746 189 074


Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

7 94312 083
Sum kundefordringer

7 94312 083


Likvide midler
Kasse og bankinnskudd3
302 058436 933
Sum kasse og bank

302 058436 933


Sum omløpsmidler

310 001449 016


Sum eiendeler

6 497 0016 636 016


EGENKAPITAL OG GJELD


Egenkapital
Annen Egenkapital4
3 460 1763 061 794
Sum egenkapial

3 460 1763 061 794


Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner2,5
2 127 9792 255 983
Gjeld til medlemmer - depositum2
891 500889 500
Sum langsiktig gjeld

3 019 4793 145 483


Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

19 421430 813
Skyldig offentlige avgifter

00
Sum kortsiktig gjeld

19 421430 813


Sum egenkapital og gjeld

6 499 0756 638 090


Alta, den 23. januar 2018
Peder Eirik Bergseng                                           Are Jensen  
Leder                                                                          Nestleder
Øyvind Emblemsvåg                   Paul Pedersen
Bjørn Hugo Johnsen
Styremedlem                                 Styremedlem
Styremedlem/kasserer

 


Alta Båtforening
Årsregnskap 2017Resultatregnskap


01.01 - 31.12


Note
Budsjett20172016DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADERDriftsinntekter

Salgsinntekter

130 000185 273163 612

Andre driftsinntekter

1 435 0001 508 8401 444 920Sum Inntekter

1 565 0001 694 1131 608 532Driftskostnader
Varekostnader

004 134

Lønnskostnader6
224 500247 150275 100

Avskrivninger1
000

Andre driftskostnader

702 000943 0361 552 074Sum andre driftskostnader

926 5001 190 1861 831 308Driftsresultat

638 500503 927-222 776Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekter

7 0008 5628 256

Rentekostnader

119 000114 107119 949Sum finansinntekter og - kostnader

126 000-105 545-111 693ÅRSRESULTAT

512 500398 382-334 469


Disponering av årets resultat:
Overført til/fra annen egenkapital


398 382-334 469Sum


398 382-334 469


Noter

Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Salgsinntekter 
Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet. Medlemskontigenter og havneleie inntektsføres på tidspunkt for fakturering. Pr 31.12. foretas vurdering med hensyn på tapsrisiko.

Driftskostnader
Kostnadsføres i periode nå forpliktelsen er påløpt.

Varige driftsmidler 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. 
Anskaffelser som ikke gjelder normal vedlikehold aktiveres. 
Det foretas ikke avskrivninger av brygger og anlegg fordi løpende vedlikehold kostnadsføres og 
man har kommet frem til at de bokførte verdiene derfor ikke forringes.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. 

Gjeld
Gjeld til bank og depositum fra medlemmer klassifiseres som langsiktig gjeld. 

Noter


Note 1 Varige driftsmidler
Tomter og grunnarealBygninger og annen fast eiendomFlytebrygger og kaierTotalt


Anskaffelseskost 01.01
5 213 4451 674 7445 467 91812 356 107
Tilgang
0000
Avgang
0000
Akkumulerte nedskrivninger 31.12
996 4451 674 7443 497 9186 169 107
Balanseført verdi 31.12
4 217 00001 970 0006 187 000


Årets avskrivninger
0000


Det foretas ikke avskrivninger av brygger og anlegg fordi løpende vedlikehold kostnadsføres.
Man har kommet frem til at de bokførte verdiene derfor ikke forringes. I tillegg har man vurdert at
virkelig verdi av anlegget er høyere enn de bokførte verdiene.
Note 2 Fordringer og gjeld
20172016


Fordringer med forfall senere enn ett år


00


Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjon


1 487 9791 615 983
Depositum til medlemmer


891 500889 500
Sum langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

        2 379 479        2 505 483