Medlemskap i Alta Båtforening, samt bruk av havneanlegget reguleres av lover og reglement.


LOVER FOR ALTA BÅTFORENING


§ 1
Navn
Foreningens navn er Alta Båtforening og dens initialer er A.B.F.
Foreningen ble stiftet i november 1974.


§ 2
Formål
Alta båtforenings formål er å samle båtinteresserte i arbeid for å:
 • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i sikre båthavner og opplagsplasser,
 • utbre kjennskap til lokalfarvannet ved turer og felles arrangementer,
 • sikre friarealer og bedre muligheten for bruk av disse,
 • bekjempe forurensing av sjø og strender,
 • utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell,
 • arrangere konkurranser som prøver deltagernes sjømannskap og materiellets kvalitet,
 • samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver,
 • samarbeide med lokale myndigheter om å løse oppgaver innen rammen av formålet.
A.B.F. skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være til medlemmenes gavn.


§ 3
Medlemskap
Som medlem kan styret oppta enhver båtinteressert som vil arbeide for A.B.F.s formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig.


§ 4
Medlem som ikke betaler sin kontingent, kaiplass eller andre krav, eller ved sin oppførsel vekker anstøt og/eller forargelse, virker til skade for Foreningen, misbruker Foreningens merker, standart eller flagg, kan av styret -etter gitt advarsel -ekskluderes. Eksklusjonen kan innankes for årsmøte.


§ 5
Medlemmer som er fylt 67 år og har vært medlem minst 10 år, eller medlemmer som har ytet ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøte utnevnes som æresmedlemmer. (Endret etter årsmøtevedtak 23.02.21)


§ 6
Har et medlem noe å påtale, skal vedkommende sende skriftlig fremstilling til styret. Det er et hvert medlems plikt å verne om Foreningens interesser og å bidra til at ro og orden opprettholdes på fortøynings- og opplagsplassen. For utlånte eiendeler fra foreningen er medlemmet ansvarlig til disse er levert tilbake. Bortkommen eller skadede gjenstander må erstattes etter takst.


§ 7
Årskontingent
Årskontingenten følger kalenderåret, den forfaller til betaling ved årets begynnelse og må være innbetalt innen 25. februar. Oversittes fristen, kan STYRET - etter gitt varsel stryke vedkommende som medlem.


§ 8
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
 
§ 9
Kontingenten fastsettes av årsmøte med alminnelig flertall.


§ 10
Foreningens organer
 1. A.B.F.s administrative organer er:
 2. Årsmøtet (generalforsamling)
 3. Styret
 4. Faste utvalg og komiteer


§ 11
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen 20. mars. Medlemmene innkalles med 3. ukers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsordenen.


§ 12
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 2 uker før møtet.


§ 13
Det ordinære årsmøtet skal behandle:
 1. Styrets årsberetning.
 2. Regnskap, fremlagt i revidert stand.
 3. Fastsettelse av medlemskontingent for kommende år.
 4. Innkomne forslag.
 5. Budsjett.
 6. Foreta valg på:
a) Leder. Velges for 2 år.
b) Nestleder, kasserer, sekretær og ett styremedlem velges for 2 år, dog slik at
det hvert år er 2 på valg.
2 varamedlem til styret som velges for ett år.
c) Valgkomite på 3 medlemmer velges for ett år.
d) 2 revisorer velges for ett år.
e) Andre utvalg, komiteer og tillitsmenn (så som havneutvalg, huskomite, festkomite, arrangementskomite, kommunale utvalg o.l. velges for ett år). Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 11. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet ansees et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Valgbar er bare medlemmer av A.B.F. og som har vært medlem minst ett år.


§ 14
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv forøvrig. Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendige for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret holder møter så ofte som det finner det nødvendig og skal fremlegge for det ordinære årsmøtet beretning om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når formann/nestformann og minst 2 styremedlemmer er tilstede. Formannen og et styremedlem forplikter i felleskap med sine underskrifter like overfor tredjemann.
§ 15
De til enhver tid valgte eller oppnevnte komiteer/utvalg/tillitsmenn sorterer under styret og skal innen 1. februar sende sine årlige rapporter til styret, som tar rapportene med i sin årsberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret.


§ 16
Ekstraordinært årsmøte
Styret kan når det finner det nødvendig, og skal når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkalling skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsordenen.


§ 17
Innmelding eller utmelding av en krets, et forbund, eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.


§ 18
Forslag til endring av eller tillegg til disse lover forelegges årsmøtet gjennom styret innen den frist som er nevnt i § 12. Vedtak må fattes med 2/3 flertall.


§ 19
Oppløsning av Alta Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkalling. Det velges et avviklingsstyre. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Ved oppløsning skal resterende midler, etter at alle innskudd er innløst og alle kreditorer har fått sitt, gå til et allmennyttig formål eller til en annen lignende frivillig virksomhet.
 
 


HAVNEREGLEMENT

§ 1

Havnemyndighet 

Styret for ABF, ved havneutvalget, er den ansvarlige instans for anlegg og drift av havna. Båtplassutvalget har ansvaret for å tildele båtplasser. Havna består av det areal som i reguleringsplanen er angitt som småbåthavn samt det sjøområde utenfor reguleringsplanen som loven hjemler. 

 
§
2

Båtplass 

Medlemmer av ABF kan leie båtplass i havna mot betaling av årlige fastsatte avgifter. I tillegg betales et depositum. Dette beløpet tilbakebetales, uten renteregulering, ved oppsigelse av båtplassen. 

Tildelingen foretas av båtplassutvalget etter ansiennitet. Det tas forbehold omregulering og omfordeling av båtplasser når dette er nødvendig av tilgjengelighet eller andre praktiske årsaker.  

Framleie av båtplassen skal gjøres i samarbeid med båtplassutvalget. Inntektene fra framleie deles mellom Alta Båtforening og leieren av båtplassen. Fremleiebeløpet kan ikke overstige den ordinære leiepris pr meter.  Framleie kan kun foretas inntil 24 måneder 

Ved tildeling av båtplass inngås det en leiekontrakt. Båtplassen skal minimum være 50 cm bredere enn båtens bredde. Dette for at utriggerne ikke skal skades (bøyes ut). Utleie bredde regnes fra midtpunktet på fortøyningsbom til midtpunkt av gangvei utrigger. 

 

Dersom båt plassen ikke brukes over lengre tid (reparasjon/vinteropplag) skal «båsen låses av» med tau. Dette gjøres for at utriggerne ikke skal skades. 

 
§
3

Fortøyning 

Båtene skal være forsvarlig fortøyd med minst to fortøyninger forut og akter. Fortøyningen må ha en tykkelse som står i forhold til båtens størrelse. Båter på 20 fot, og større, skal ha strekkavlastere. Båter skal være utstyrt med tilstrekkelig fendere for å hindre skade på utrigger.  

 Småbåter, joller, skal ikke fortøyes til hovedfartøy. Båt og båtplass skal merkes med samme nummer. 


§ 4

Mesan/seil 

Det er ikke tillatt at båter som ligger i havna har mesan/seil eller annen vindfang oppe. Dette for at påkjenningen på brygge og fortøyning ikke skal bli for stor. 


§ 5

Vedlikehold av brygga 

Snørydding blir utført ved hjelp av dugnadsarbeid administrert av ABF. Dette for å sikre trygg ferdsel på bryggene. Båteierne er ansvarlig for tilsyn/enkelt vedlikehold for den ytterste utrigger. Feil/mangler meldes til havneutvalget. 

Brygga skal til enhver tid være ryddig. Det er ikke tillatt å lagre/oppbevare flåter, joller eller utstyr brygga. Dersom båten har «utstikk» skal denne ikke stikke mer ut på brygga enn 50 cm. Båteiere oppfordres til å sette båten på land vinterstid dersom den ikke brukes. 


§ 6

Adgang til bryggene 

Båteierne, deres gjester og medlemmer av ABF har adgang til bryggene og klubbhus. Båtplassutvalget utsteder nøkkelbrikker. Barn har kun adgang i følge med voksne. Porter og dører skal være låst. Havna regnes som ei lukket havn (låst med tilsyn), det er derfor viktig at portene og dører holdes låst da det ellers kan oppstå forsikringsmessige problemer. 

 

§ 7

Nøkkelsystem 

Alle medlemmer kan få programmert nøkkelbrikker mot betaling. Brikkene kan brukes til havneportene og til ABF`s båthus. Nøkkelbrikkene beholdes så lenge eier av brikken er medlem av ABF. Dersom medlemskap opphører, årsavgift ikke blir betalt ved forfall, blir nøkkelbrikkene avkodet. Dersom man mister brikken skal dette rapporteres til havneutvalg slik at den blir avkodet. 

 
§
8

Kafferommet 

Kafferom i ABF`s båthus kan brukes av alle medlemmer. Styret har ansvaret for drift av huset som kan leies ut til medlemmer som er over 25 år. 

 
§
9

Slippsetting 

Medlemmer av ABF prioriteres på slippliste. Båteiere som ikke er medlem kan slipsettes etter avtale med havneutvalg etter egen takst. Slippsetting forutsetter at medlemmene har registrert sitt ønske på foreningens elektroniske slippliste. Båteier er ansvarlig for at båten tåler slippsettingen. Dette er et krav fra forsikringsselskapet. Båten kan stå i to døgn med mulighet for forlengelse. Dette avgjøres av slippkjører. Slippen betjenes av godkjent slippkjører. 

 
§
10

Utsettingssted for mindre båter 

Utsettingssted for mindre båter på tilhenger er ved siden av slippen og er kun for medlemmer. Medlemskap kan tegnes med øyeblikkelig virkning! 

 
§
11

Tørrfellingsslippen 

Tørrfellingsslippen kan brukes av medlemmene i ett døgn når den er ledig. Bruken er gratis for medlemmer. Slippen brukes på eget ansvar. Ikke medlemmer kan bruke slippen etter avtal mot et gebyr. 

 
§
12

Servicekai med kran 

Kaia kan brukes når den er ledig. Båter skal kun ligge her i forbindelse med losse/lasting.  Nøkkel er på kafferommet. Kai og kran brukes på eget ansvar. 

Max last 150 kg. Bruk av kaia er gratis for medlemmer. 

 
§
13

Handicap brygga 

Brygga kan brukes til ombord og ilandstigning når den er ledig. Rullestolbrukere kan lett komme om bord da det er asfaltert vei fram til brygga.  Brygga brukes på eget ansvar. 

Brygga kan brukes gratis. 

 
§
14

Strøm 

Det er strøm på bryggene og båteierne kan kjøpe fast strøm i tiden 1. okt til 31. mars med forbruk på 300 watt og for en fast pris. Bruk av varmeovn i båten må være el. godkjent for båtbruk. Det kan også kjøpes strøm etter forbruk og da med måleravlesning. Kun godkjente kabler med min 2,5 mm2 kan brukes. Dette for å hindre jordingsfeil og tærings skader. Båter som er plassert på land kan også få kjøpt strøm etter avtale med båtplassutvalget. 

 
§
15

Utgår 

 
§ 16

Diesel 

Det er etablert tankanlegg med diesel og bensin-fylling på flytemoloen ved innløpet til havna.. Brukerne er ansvarlig for at det ikke søles under påfyllingen. Det er avsatt egen fortøyningsplass på begge sider av innerste del av flytemoloen. Her skal ingen andre båter fortøye. Plassen er merket med skilt. 

 
§
17

Gjestebåter 

Gjestebåter skal fortøye ved flytemoloens ytterste del. Båtplassutvalget kan også anvise andre plasser. Gjestebåter betaler for oppholdet. Se oppslag på brygga. 

 
§
18

Båtplass på land 

Båteiere som har båtplass i havna kan etter avtale med plass utvalg velge å plassere båten på land i perioden 1. oktober til 30. April uten ekstra kostnader. Medlemmer som ikke har båtplass i havna, kan etter avtale med båtplassutvalget kan få båtplass på land. Eieren betaler leie etter vedtatte takster.   

Bobiloppstillsplass benyttes som vinteropplagringsplass for båter fra 1. oktober til 30. April. 

Opplagringplasser under fjellet skal brukes som vedlikeholdsplasser 

 
§
19

Parkering av båttilhengere på land 

Båttilhengere kan parkeres på land etter avtale og anvisning fra båtplassutvalget. Eieren betaler leie kr 400 pr mnd 

 
§
20

Ferdsel i havneområdet 

Under ferdsel i havneområdet skal farten ikke være større enn nødvendig av hensyn til manøvreringen («sakte fart»). 

 
§
21

Tekniske anlegg i havna 

Det er montert en rekke tekniske anlegg i havna (strøm, kran, slipp, dieselfylling, vann, fortøyninger, lys, brannutstyr med mer). Det er kun fagansvarlige som kan foreta utbedringer/reparasjon på de tekniske anlegg i havna. Feil/mangler skal meldes til havneutvalget. 

 
§
22

Dugnad
Tidligere dugnads-ordning avvikles (jfr sak 7.3 på årsmøtet 2022) Ved behov for dugnadsarbeid i havna, vil det publiseres i vårt båthus og på våre nettsider.

En dugnadstime godtgjøres med 200 kr. De som ønsker å gjøre dugnad, sender mail til havneutvalg@altabf.no eller skriver seg på listen på kafferommet og beskriver kompetanse og ønskede arbeidsområder. (Dette punktet er korrigert 25.06.22 av nestleder og vil bli justert ved gjennomgang av reglement høsten 2022)

 
§
23

Næringsdrift i forbindelse med havna 

Styret skal godkjenne all næringsdrift som utøves i tilknytning til havna. Avtale skal inngås og avgiften skal settes i forhold til virksomheten. 

 
§
24

Ordensregler 

Det er forbudt å dumpe avfall i havneområdet. Søppel skal legges i dertil oppsatte dunker/containere på land. Fiskeavfall skal ikke dumpes nærmere enn 300 m fra moloen. Vis hensyn ved lagring av ting som kan tiltrekke fugler og dyr. 

 
§
25

Foreningens vimpel 

Foreningens standard er en vimpel 120 x 30 cm av marineblå farge med Alta Båtforenings merke. Vimpelen føres på flaggspeil eller mastetopp. 

 
§
26

Kjennskap til lover og havnereglement 

Alle medlemmer plikter å gjøre seg kjent med reglement som finnes på ABF hjemmeside. 

 
§
27

Misligholdelse 

Styret kan si opp leieavtalen med båteier dersom havnereglementet ikke følges eller at havneavgiftene ikke betales (se leiekontrakten). Båten kan, etter at rekommandert varsel er gitt, settes på land for eierens regning og risiko. Dersom båteieren ikke betaler skyldig gjeld, vil ABF utøve tilbakeholdsrett i båten og om nødvendig gjennomdrive tvangssalg. 

 
§
28

Forsikring 

Alta båtforening har forsikring for skade ved slippsetting dersom ABF er tilkjent skyld. Alle skader som oppstår eller forårsakes av båter i havna er forsikringsmessig båteierens ansvar. 

Alle som har båtplass skal ha gyldig forsikring. Båten skal være merket/registrert i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.   

Det vil bli foretatt stikkprøve kontroll av BåtplassutvalgetManglende forsikring vil medføre oppsigelse av båtplass. 

Reglement på ABF hjemmeside er til enhver tid gjeldende reglement. Ved regel endringer skal endringene dateres. 

 

Dette Havnereglement er vedtatt i styremøte den 26. August 2021. 


 
 


VIKTIGE OPPLYSNINGER
 
Slippleie er kr 1.000,- for to dager, samt kr 100,- for påfølgende dager.


Hva skal du gjøre når du ønsker slippsetting:
 • Medlemmene tegner seg på slippliste på havnami.no ( https://start.havnami.no/home/harborlists/releaselist/9 )
 • Du har plikt til å rydde opp etter slippbruk.
 • Avfall legges i søppelkontainer.
 • Oljeavfall og annet spesialavfall deponeres på anvist plass
 • Høytrykkspyler kan lånes av slippkjører.
 • Håndverktøy, sveiseapparat og gassutstyr m.m. lånes ikke ut.

NB! På havnami.no står hvem som er slippkjører og deres telefonnummer.


Vimpler og klubbmerke 
Foreningen har vimpler og klubbmerke til salgs. Ta kontakt med styret.


Porter og dører
Portene til bryggene skal være låst. Dette er meget viktig og medlemmene pålegges å etterleve dette. Døren til kafferommet skal låses av den siste som forlater rommet.


Batterier
Batteriene skal ikke etterlates i havna. Du skal selv levere disse til din batteriforhandler eller til spesialavfallsmottak.